TransmisSion
lines projects

Projekčná a inžinierska činnosť prenosových a distribučných sústav v elektroenergetike

Kontaktujte nás

Spoločnosť TLP s.r.o., od svojho vzniku v roku 1993 vykonáva projekčnú a inžiniersku činnosť prenosových a distribučných sústav v elektroenergetike na Slovensku aj v zahraničí. Náš tím autorizovaných inžinierov sa špecializuje predovšetkým na projektovanie vonkajších elektrických vedení veľmi vysokého napätia / VVN / a zvlášť veľmi vysokého napätia / ZVN /.Naše služby sú orientované na splnenie požiadaviek obchodných partnerov:

Prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav pri výstavbe nových a rekonštrukcií jestvujúcich elektrických vedení.

Fyzických a právnických osôb pri investičných zámeroch, ktoré sa nachádzajú v ochranných pásmach elektrických vedení.

Investorov developerských projektov pri riešení vyvolaných investícií pri výstavbe alebo úpravách elektrických vedení.

naše služby

Vo všetkých etapách prípravy nových a rekonštruovaných elektrických vedení ponúkame komplexnú projekčnú, inžiniersku a poradenskú činnosť pri vypracovaní:

Projekčná činnosť

Vo všetkých etapách prípravy nových a rekonštruovaných elektrických vedení ponúkame komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť pri vypracovaní:

 • Územno-technickej štúdie
 • Štúdie realizovateľnosti
 • Dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • Dokumentácie pre stavebné povolenie
 • Dokumentácie pre výber zhotoviteľa
 • Dokumentácie pre realizáciu stavby
 • Výrobno-montážnu dokumentáciu stožiarov
 • Dokumentáciu skutočného vyhotovenia

Komplexná inžinierska činnosť

Vo všetkých etapách prípravy nových a rekonštruovaných elektrických vedení ponúkame komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť pri vypracovaní:

 • Zabezpečenie súhlasov, rozhodnutí, stanovísk, záväzných stanovísk a povolení
 • Zabezpečenie právoplatných dokumentov povoľujúcich stavbu (územné rozhodnutie, stavebné povolenie, potvrdenie, že sa ohlásenie ani povolenie nepožaduje, buracie povolenie)
 • Zabezpečovanie odborných posudkov – dendrologický prieskum, revitalizačné opatrenia, projekt prístupových ciest, znalecké posudky pre určenie ceny pozemkov
 • Zabezpečenie geometrických plánov ako podkladov pre uzatváranie zmlúv o vecnom bremene a zmlúv o budúcich zmluvách o vecnom bremene
 • Zabezpečenie odňatí pozemkov z poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo lesného pôdneho fondu
 • Zabezpečenie majetkoprávneho vysporiadania vzťahov k dotknutým pozemkom
 • Zabezpečenie projektov dočasného dopravného značenia pri obmedzení cestnej premávky výstavbou a ich prerokovania
 • Zabezpečenie výnimiek z ochranných pásiem ciest, železníc a ostatných nadzemných a podzemných investícií ako podklad pre vydanie povolení
 • Zabezpečenie oslovenia majiteľov a užívateľov pozemkov dotknutých výstavbou / nachádzajúcich sa v ochrannom pásme vedenia

Projekčná podpora vo všetkých etapách prípravy a výstavby

Vo všetkých etapách prípravy nových a rekonštruovaných elektrických vedení ponúkame komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť pri vypracovaní:

 • Spolupráca pri špecifikácii technického zadania investície
 • Spolupráca pri tvorbe technických špecifikácií a iných technických podkladov
 • Výkon odborného autorského dozoru projektanta
 • Výkon technického dozoru investora stavby
 • Aktualizácia projekčného riešenia na základe okolností vzniknutých v priebehu výstavby
 • Spolupráca pri kolaudačnom konaní
 • Spolupráca pri riešení závad pred uplynutím záručnej doby

Komplexné inžinierske výpočty

Vo všetkých etapách prípravy nových a rekonštruovaných elektrických vedení ponúkame komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť pri vypracovaní:

 • Výpočty najkratších vzdialeností medzi elektrickým vedením a križovaným objektom (tzv. výpočty križovatiek)
 • Výpočty úrovní elektromagnetických polí (EMF) pod elektrickým vedením a v jeho okolí z pohľadu ochrany verejného zdravia
 • Výpočty interferenčných ovplyvnení iných líniových zariadení elektrickými vedeniami
 • Výpočty elektrických parametrov, prúdovej a výkonovej zaťažiteľnosti vedení a nesymetrie
 • Statické posudky oceľových konštrukcií prenosovej a distribučnej sústavy (stožiare, stĺpy, atď.)
 • Posúdenie vplyvu inej stavby v ochrannom pásme el. vedenia a stanovenie podmienok pre jej umiestnenie.

Meranie

Vo všetkých etapách prípravy nových a rekonštruovaných elektrických vedení ponúkame komplexnú projekčnú a inžiniersku činnosť pri vypracovaní:

 • Zabezpečenie merania úrovní elektromagnetických polí
 • Zabezpečenie geodetických, geologických a iných prieskumov
 • Zabezpečenie merania odporov uzemnení stožiarov
 • Zabezpečenie merania rezistivity pôdy

Projekty

470

Za naše obdobie pôsobnosti na trhu spoločnosť TLP, s.r.o., vypracovala 470 projektov

5 200

Vyprojektovaných viac ako 5 200 km vedení a cca 16 500 podperných bodov

Prenosová sústava SR:
Slovensko – maďarské medzištátne prepojenia 2x400kV Rimavská Sobota- štátna hranica Slovenská republika – Maďarsko

— Realizícia 10-12/2017

Prenosová sústava SR:
Výmena vodičov V428 Moldava – Kapušany

— Realizícia 10-12/2017

Distribučná sústava  SR:
Rekonštrukcia vedenia 110 kV č. 6840 Lemešany-Zámutov

— Realizícia 10-12/2017

Cieľom TLP s.r.o. je:

 • Poskytovať všetky služby k všeobecnej spokojnosti svojich zákazníkov a v súlade s politikou kvality
 • Zabezpečovať kvalitné a včasné plnenie všetkých zmluvných vzťahov
 • Garantovať kvalitu služieb neustálym zvyšovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov na všetkých úrovniach
 • Dbať na to, aby meno spoločnosti bolo vždy spájané s pojmami kvalita, spoľahlivosť, odbornosť, kreatívnosť, estetika a ekologická disciplína

Kontaktný formulár

S akoukoľvek otázkou alebo požiadavkou na spracovanie cenovej ponuky sa na nás s dôverou môžete obrátiť prostredníctvom nižšie uvedeného kontaktného formulára.